blog-denisa-socialny-podnik

Sociálna ekonomika alebo ako sme sa…

Téma sociálnej ekonomiky a politiky sa stáva čoraz viac populárnejšou. Mysleli na to aj naši politici, ktorý schválili Zákon o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch č. 112/2018 Z.z.
Primárnou úlohou sociálnej politiky je napĺňanie sociálnych a spoločenských cieľov. Predovšetkým podpora a zvyšovanie zamestnanosti a sociálnej súdržnosti, rozvoj verejných služieb a podpora regionálneho rozvoja. Jej cieľom je vyviesť čo najviac ľudí zo situácie pasívnej sociálnej odkázanosti, ktorá indikuje riziko chudoby a sociálneho vylúčenia.

Keďže naším primárnym cieľom od založenia firmy je podporovať talenty ľudí a ponúkať prácu pre ľudí s rôznymi obmedzeniami a znevýhodneniami, ktorí si prácu hľadajú ťažšie, rozhodli sme sa touto témou zaoberať aj my. Naštudovali sme si danú problematiku a v spolupráci s Regionálnym centrom sociálnej ekonomiky, konkrétne s p. Dagmar Lukačkovou, sme dňa 21.9.2020 úspešne získali štatút sociálneho podniku.
Otvorili sa nám tak možnosti, ako posunúť firmu ďalej a zároveň naplniť aj svoj vyššie spomínaný cieľ, vytvoriť pracovné príležitosti pre ľudí, ktorý si ťažšie hľadajú uplatnenie na trhu práce.

Vďaka tomu, že sme sa stali registrovaným sociálnym podnikom, môžeme vytvoriť viac pracovných miest najmä vďaka kompenzačným príspevkom, ktoré môžeme ako sociálny podnik poberať. Tým, že zamestnávame takýchto ľudí, plníme zároveň aj pozitívny sociálny vplyv v rámci služby regionálneho rozvoja a zamestnanosti. To je jedna z podmienok priznania štatútu sociálneho podniku, aby dosahoval tento pozitívny sociálny vplyv, my ho dosahujeme zamestnávaním týchto zraniteľných a znevýhodnených ľudí.

S možnosťou zamestnávania viacerých ľudí prišla zároveň potreba väčších priestorov. Európska únia vypísala výzvu v Rámci národného projektu “investičná pomoc pre sociálne podniky “, tak sme sa rozhodli ju využiť.
Za pomoci poradenskej spoločnosti Centire, p. Ľubomíra Bílleho sa nám podarilo spracovať celú dokumentáciu k projektu na získanie grantu. Trvalo nám to dlhých 9 mesiacov, ale napokon 27.10.2021 sme danú pomoc získali. Získané prostriedky slúžia na zaplatenie nájomného za nové priestory, potrebného vybavenia do firmy a hlavne miezd nových zamestnancov. Aj vďaka tomuto projektu sa nám podarilo presťahovať sa do nových priestorov a vytvoriť centrum prijatia, kde sa bude každý dobre cítiť a načerpá novú silu a energiu.

Projekt pozostával z troch hlavných oblastí činností, ktorým sa naša firma venuje.

  1. Upratovacie služby
  2. Nordic Walking
  3. Virtuálna asistencia

Vďaka tomuto projektu sa rozvíjajú aj moje talenty. Je naozaj požehnaním pracovať vo firme, ktorá sa tak veľmi zaoberá ľuďmi, ich darmi a talentami, vytvára pozitívne a priateľské prostredie a zároveň tým prospieva k dobru celej spoločnosti.

Autor: Denisa

Scroll to Top